1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj služieb a vstupeniek na semináre, workshopy a iné podujatia na internetovej stránke ozsilarozvoja.sk, rozumiemedetom.sk, silarozvoja.sk, utuzovanievztahov.sk, na100percent.sk, patjazykovlasky.sk, vecierok.sk prípadne iných vstupeniek a produktov (ďalej len „Produkt“ v príslušných gramatických tvaroch).
Predávajúci:
Občianske združenie Sila rozvoja,
Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava
IČO: 42367034
DIČ: 2120348824
Bankové spojenie: FIO banka
IBAN: SK74 8330 0000 0020 0105 6769
Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

2. Objednávka Produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním Produktu.
Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie Produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

3. Cena Produktov
Kupujúci sa za nadobudnutú Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutom Produkte v dobe objednania Produktu. Kupujúci dostane Produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH.
Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k Produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.
Prevzatie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Platobné podmienky a dodacie podmienky
Kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednané produkty prostredníctvom bankového prevodu alebo platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho.
Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.
Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Služba je doručovaná osobne.

5. Poštovné a balné
Výška poštovného a balného je už zarátaná v cene služby. V prípade produktov platí cena balného a poštovného uvedená na stránke produktu v čase objednania.
V prípade, že nie je uvedené inak, je cena poštovného a balného 3,80 e vrámci Slovenskej Republiky.

6. Podmienky vrátenia a reklamácie
Na produkty zakúpené prostredníctvom internetových stránok rozumiemedetom.sk a ozsilarozvoja.sk platí reklamačná doba 2 roky.
Záručné doby podľa tohto odseku začínajú plynúť od zaplatenia Produktu Kupujúcim.
V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 948 887 882
alebo na e-mailovej adrese ozsilarozvoja@gmail.com
Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovanej služby do 7 pracovných dní od potvrdenia reklamácie.
Na vstupenky a služby zakúpené na internetových stránkach Predávajúceho sa nevzťahuje vrátenie peňazí. Služby sú doručované na konkrétnu osobu (meno a priezvisko), preto sú neprenosné. Poskytnúť službu môže predávajúci inému človeku ako Kupujúcemu po vzájomnej písomnej dohode.

7. Odstúpenie od zmluvy
Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:
Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.

8. Zodpovednosť za vady
V prípade výskytu vady na produktoch, službách alebo vstupenkách Predávajúceho:
1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.
K osobným údajom pristupujeme naozaj opatrne, v súlade s nariadením GDPR. Viac si o tom môžete prečítať na tomto odkaze.

10. Voľba právomoci a rozhodného práva
Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.
Aktualizácia dňa 25.5.2018.

X